Meetbare marketing

Daar waar mogelijk maakt Zest campagnes meetbaar. Meetbaar in respons, kosten, opbrengen en verwachtingen voor de toekomst. In een dagvullende workshop komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • inventariseren van alle kosten en opbrensten 
 • inschatten verwachte respons
 • Campagne modelleren via what if scenario's
 • testen van campagnes
 • campagnes evalueren
 • testresultaten doorvertalen naar een roll-out
 • invloed van tekst, emoties en visuals op de respons

Alle deelnemers ontvangen geheel gratis Contest. Contest is een applicatie, waarmee campagnes volledig voor- en nacalculatorisch gesimuleerd kunnen worden.

Contest

Inleiding
Direct Marketing wordt steeds vaker door organisaties toegepast. Traditionele direct mail, telemarketing, maar ook social media, e-mail en SMS (of een combinatie daarvan) zijn de media die voor het genereren van respons worden ingezet. Zest heeft door haar praktijkervaring geconstateerd dat vaak op 'onderbuikgevoel' direct marketing bedreven wordt. Nog maar al te vaak wordt zonder te testen de totale populatie via DM benaderd met als risico dat de respons tegenvalt en de doelstellingen niet of nauwelijks worden gerealiseerd. Om nog maar te zwijgen over de gemaakte kosten en de 'waste'. Deze aanpak werd gehanteerd omdat er simpelweg nog geen goed instrument voorhanden was dat hielp bij het testen en bijsturen van DM-campagnes en het nemen van gefundeerde beslissingen over het wel of niet uitvoeren van de uitrol.
 
Hoe werkt Contest?
Contest is voor testmarketing eenvoudig te bedienen. Stapsgewijs worden de 12 fasen van de DM-klok doorlopen; van selectie tot concept & creatie, van executie tot fulfilment en van evaluatie tot data-analyse. Door de invoer van kengetallen, berekent Contest de steekproefgrootte, totaalkosten en de te verwachten resultaten. Door communicatievarianten en doelgroepbestanden met elkaar te vergelijken, helpt Contest de (direct) marketeer te bepalen hoe het resultaat van de campagne geoptimaliseerd kan worden. Welke communicatievariant presteert het beste en welke doelgroepbestand presteert het beste.
 
Ontwikkeling Contest
Contest is een marketinginstrument dat door Zest is ontwikkeld. Het softwarepakket is ontstaan uit de eigen praktijkervaring van Zest. Contest biedt een oplossing voor het vooraf inschatten of een campagne effectief zal zijn in termen van kosten, opbrengsten en life-time value. Contest is dan ook onmisbaar voor marketing management die middels diret marketing technieken zijn markt optimaal wil bedienen en dit in de meest effectieve vorm wenst toe te passen.

Avro scoort met Contest

Lees het artkelen uit de Adfo Direct van een test uitgevoerd voor de AVRO met betrekking tot het werven  van nieuwe leden. Dit artikel laat zien welke kostenbesparingen en omzetverhogingen gerealiseerd kunnen worden met behulp van Contest. 

Wat betekent Contest voor u?

Met Contest wordt de (direct) marketeer in staat gesteld een DM-campagne te simuleren (´what if´ scenario's) en de varianten op voorhand door te laten rekenen (het zogenaamde dry testing).
 
Daarnaast voorspelt Contest de te verwachten respons en geeft inzicht in de kosten en opbrengsten van een eventuele uitrol.
 
Contest geeft onder andere antwoord op de volgende vragen:
 • In welke mate wordt de terugverdientijd verkort wanneer de samenstelling van het mailpack wordt aangepast (vermindering van bijvoorbeeld porti- en / of drukkosten)?
 • Welke kostenelementen (variabele en vaste kosten) van het concept kan ik beïnvloeden en wat zijn de te verwachten gevolgen?
 • Is de combinatie e-mailen / telemarketing verantwoord om in te zetten of is enkel een e-mailing voldoende?
 • Zijn bij een reminder mailing de meerkosten verantwoord in verhouding tot de extra respons?
 • Welke conceptvariant (bijvoorbeeld tone of voice) van de tekst spreekt de doelgroep het beste aan?
 • Een incentive levert meer respons op. Maar zijn de kosten en baten in verhouding tot de doelstellingen?

Lees ook het artikel uit de Adfo Direct ´Resultaat DM-campanges is voorspelbaar´. 

Actuele projecten

 

N

 

Geef uw mening...

Contact

Midden-Nederland      Noord-Nederland
Herensingel 19                        
Schoolstraat 19
1382 VM WEESP                     9251 EA BURGUM


Postadres:
Postbus 218
1380 AE WEESP

Tel: 0294 - 490070
Fax: 0294 - 490071
E-mail: klaas@zest.nl 

BTW nummer: 80.67.47.547 
Kamer van Koophandel: 33.29.99.83